Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Artık bireyler, kuruluşlar, kurumlar ve hükümetler politikalarının önemli bir parçası olarak sürdürülebilirliği görmekte ve bunu öncelikli bir konu olarak değerlendirmektedir. İnsanın çevre üzerindeki etkilerinin farkına varıldığı ve bu etkilerin hem insan hayatını hem de doğayı olumsuz etkilediği bir ortamda, az önce bahsedilen aktörlerin sürdürülebilir bir geleceğe yönelik attıkları ortak adımlar, kurumsal alanda büyük değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayabilir. Günümüzde artık birçok büyük şirket, sürdürülebilir yenilikçiliğin iş modellerinde kilit öneme sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramına, bu kavramın uygulandığı iş yapılarına göre farklı anlamlar verilebilir. Ancak iş yapılarından dolayı ortaya çıkabilecek bu farklılıkları bir kenara bırakırsak bu kavram temel olarak; “Gelecek nesillerin, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapasiteden ödün vermeden mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri” şeklinde açıklanabilir. Kurumsal sürdürülebilirlik, uygulama alanları açısından üç başlıkta toplanabilir. Bunlar; sosyal, çevresel ve ekonomik. Bu temel ögeler kapsamında kurumlar, sürdürülebilirlik kavramını; verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve şirket değerine fayda sağlama gibi amaçlar kapsamında benimseyebilirler.

Günümüzde sürdürülebilir bir kalkınmanın ancak ekonomik başarı, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeyle paralel bir şekilde ilerleyebileceği konusu yoğun olarak kabul gören bir gerçektir. Bu noktadan yola çıkarak uluslararası arenada söz sahibi olmak için kurumlar, bünyelerinde sürdürülebilirlik ilkelerini (prensiplerini) hızlı ve doğal bir biçimde uygulamalıdır. Bu kapsamda kurumlar ya da kurumların ilgili personelleri sürdürülebilirlik eğitimi alabilirler. Ülkemizde “Kurumsal Sürdürülebilirlik”, “Sürdürülebilirlik Yönetimi”, “Sürdürülebilirlik Stratejisi”, “Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi” “Sürdürülebilirlik Raporu”, “Karbon Yönetimi”  veya “Sürdürülebilirlik Danışmanlığı” gibi başlıklar altında hizmet sunan firmalar bulunmaktadır. Şimdi bu tanımların bir kısmını inceleyelim.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik kavramı ile (çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişim ile) ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan strateji olarak tanımlanabilir. Şirketler açısından sürdürülebilirlik konusu, sürdürülebilirlik kaynaklı olarak ortaya çıkan küresel, makroekonomik, çevresel ve toplumsal (sosyal) eğilimler ile bunlarla bağlantılı hukuki düzenlemelerdeki, değişimlere karşı şirketlerin adapte olabilme kapasitesi olarak özetlenebilir. Şirketlerde sağlıklı bir sürdürülebilirlik uygulaması için, sürdürülebilirliğin üç ayağı olan; ekonomik, sosyal ve çevresel değişkenlerin (parametrelerin) şirketlerin tüm temel, stratejik ve operasyonel süreç ve karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi önemlidir.

Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi

Günümüz dinamik piyasalarında şirketlerin klasik anlamda kurumsal yani finansal ve büyüme odaklı stratejilerinin uygulanması artık tek başına yeterli görülmediğinden, farklı boyutların da entegre edilmesi için sistematik bir gösterge yönetimi (indicatormanagement) sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır.
Gösterge yönetiminin amacı potansiyelleri tanımlayıp çözüm önerileri getirebilmek olarak açıklanabilir. Gösterge yönetiminin getirileri şu ana başlıklar altında sıralanabilir;

•    Maliyet tasarrufu potansiyellerini keşfetmek,
•    Risk ve fırsatların farkına varmak,
•    Organizasyonu ve çalışanları daha yetkin kılmak,
•    Şirket imajını yükseltmek,
•    Yeni Pazar girişimi ve mevcut pazarda farklılaşmak.

Sürdürülebilirlik Raporu

Bu kavram, ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler üzerine hazırlanan raporlar için kullanılan genel bir kavramdır. Bu rapor, şirketlerin sürdürülebilir gelişim amacı doğrultusunda yol alırken kendilerini, iç ve dış paydaşlara hesap verebilir ve güvenilir kılan bir araç olarak da ifade edilebilir. Sürdürülebilirlik raporu, bu raporu hazırlayan şirketin sürdürülebilirlik performansını dengeli ve akla uygun bir şekilde açıklar ve değerlendirir. Rapor, şirketin paydaşları üzerinde yaptığı olumlu veya olumsuz her türlü katkıya da yer vermektedir. Ayrıca bu raporlar şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, projelerini ve yönetim tarzlarını da açıkça anlatabilen raporlardır. Genel hatları ile raporun, bir şirketin tüm önemli paydaşlarının bilgi ihtiyacını karşılayacak şekilde uygun içerikli ve kaliteli olması beklenir. Raporlama yapan ve yapmayan bütün şirketler göz önüne alındığında, raporlamanın en çok marka bilinirliğine ve rekabet avantajına etkileri vurgulanmakta ve finansman sağlama konusunda raporlamanın etkilerinin düşük kaldığının düşünüldüğü belirtilmektedir.

 

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmeti alarak;

Borsaların sürdürülebilirlik endekslerinde yer alabilir,

Kurumsal raporlamalardan yararlanabilir,

ESG Rating sistemlerinden yüksek not alabilir,

CDP ve Ecovadis gibi platformlardan yüksek puan alabilirsiniz.