Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

KVKK AYDINLATMA METNİ

‘’World Class CultureInovasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti (Şirket) olarak, sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

 

1-Kişisel Veri Nedir?

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

 

 2-Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı Nedir?

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

3-Aydınlatma Kapsamı

*Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı kanun kapsamında, veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulup yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak söz konusu verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan World Class CultureInovasyon Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

 

 

 

 

 

Ticaret Sicil No: 218030, İzmir

Mersis No :

Vergi Kimlik No: 0814090801800001

Merkez Adresi :FolkartTowers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir

Telefon: 0 232 242 3651

İnternet Sitesi: www.wcc-consultancy.com

E-posta Adresi : info@wcc-consultancy.com

 

*Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden memnun kaldığınız takdirde özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve amaçları dâhilinde ve yine yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir. Aşağıda belirtilen veri kategorileri kanunun 5.maddesi 2.fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel Veriler

İlgili

1-Kimlik Bilgileri

Müşteri

Personel

2-İletişim

Müşteri

Personel

3-Lokasyon

Müşteri

Personel

4-Özlük

-

Personel

5-Hukuki İşlem

-

Personel

6-Müşteri İşlem

Müşteri

-

7-Fiziksel Mekân Güvenliği

Müşteri

Personel

8-İşlem Güvenliği

Müşteri

Personel

9-Risk Yönetimi

Müşteri

Personel

10-Finans

Müşteri

Personel

11-Mesleki Deneyim

-

Personel

12-Pazarlama

Müşteri

Personel

13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşteri

Personel

14-Sağlık Bilgileri

-

Personel

15-Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

-

Personel

16-Biyometrik Veri

-

Personel

 

 

 

 

 

*Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz;

1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

5. Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

6. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

7. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

9. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

12. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

13. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

14. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

15. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

16. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

17. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

19. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

21. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

22. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması VeDeğerlendirilmesi

23. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

24. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

25. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

26. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

27. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

28. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

29. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

30. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

31. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

32. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

33. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

34. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

35. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

36. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

37. Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

38. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

39. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

40. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

41. Talep / Şikayetlerin Takibi

42. Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

43. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

44. Ücret Politikasının Yürütülmesi

45. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

46. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

47. Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

48. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

49. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

50. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

51. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

52. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

53. Diğer

amaçlar için işlenir.

 

*Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, şirketin taahhüt etmiş olduğu edimlerini gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

Kişisel veriler kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği 3. kişilerden elde edilebilir. Elde edilen bu kişisel veriler toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama, değiştirme, kullanma, aktarma, silme, yok etme, anonimleştirme yöntemleri ile işlenebilir.

Kişisel veriler KVKK md.5’te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2 (c) maddesinde düzenlenen Şirketimizle imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişiselverilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması

 

*İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve/veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, şirket bünyesindeki iş ortaklarına, yetkililere, çalışanlar ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere; şirketimizin hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Yurtiçi aktarım hususunda;

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

 

Şirketimiz işbu aktarım ile ilgili de Veri Sahibini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Buna göre aktarım yapılabilecek kurum, kuruluş ve/veya kişiler yukarıda sayılmıştır.

 

Yurtdışı aktarım hususunda;

Şirket, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin "güvenli ülke" statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

 

*Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Sayılan Hakları

Kanun kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için ‘’ilgili kişi’’ ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere ‘’gerçek kişi’’ dir.

Kişisel veri sahipleri olarak ilgili kişiler, haklarına ilişkin taleplerini, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletir, şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinisteme

6-KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@wcc-consultancy.com adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilirsiniz.